Kattintson
H-P: 08-18 óra között érhető el.
Kattintson
Rövid időn belül válaszolunk.

Adatkezelés és adatvédelmi szabályzat | Bónusz Plasztika

Adatkezelés és adatvédelmi szabályzat

  1. A https://www.bonusz-plasztikaisebeszet.hu/ HONLAP DIREKTMARKETING TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az adatkezelésre az alábbi jogszabályok alkalmazandók:
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), General Data Protection Regulation, a továbbiakban „GDPR”, valamint
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”).
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-a rögzíti.

2.    AZ ADATKEZELÉS ELVEI
Az Elit Forma Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag tisztességesen és törvényesen kezeli, az adatokat csak meghatározott célból, korlátozott ideig tárolja, és a céltól eltérő módon nem használja fel. Az Adatkezelő az adatok tárolási módját úgy határozza meg, hogy az adat azonosítását csak az adatkezelés céljához szükséges ideig tegye lehetővé. Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében olyan megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyek megakadályozzák az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.
3.     ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE
Adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”): Elit Forma Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Képviseli: Dr. Tóth András ügyvezető
Levelezési cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 12-15. 2.emelet 10.
E-mail cím: info@bonuszplasztika.hu4.    A BANKÁRNEK KFT. ÁLTAL GYŰJTÖTT ÉS TÁROLT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
Milyen célból történik a személyes adatok kezelése? 
A https://www.bonusz-plasztikaisebeszet.hu/honlap „Kapcsolat” menüpontjában, az üzenetküldéshez használt kitölthető űrlapon kért személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrációkor vagy a megrendeléskor megadott személyes adatait , így különösen a jelenlegi és jövőbeni szolgáltatásai vagy más médiumai szükség szerint elvégzendő munkálatok, direktmarketing tevékenység céljából a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.
Milyen adatok kezelésére kerül sor? 

 
Személyes adat típusa Adatkezelés célja Jogalapja Megőrzési idő
Név  Az üzenetküldő azonosíthatósága, más felhasználóktól való megkülönböztetése. Az érintett hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) a)) A hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a szolgáltatás megszüntetéséig, de max.3 év
E-mail cím   Az Adatkezelő a megkeresésre válaszolhasson, az üzenet küldőjével fel tudja venni a kapcsolatot. Az érintett hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) a)) A hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a szolgáltatás megszüntetéséig
Telefonszám Az Adatkezelő a megkeresésre válaszolhasson, az üzenet küldőjével fel tudja venni a kapcsolatot. Az érintett hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) a)) A hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a szolgáltatás megszüntetéséig,
                                                                                                                                                      
Valós e-mail cím hiányában a honlap üzemeltetője nem tudja felvenni a kapcsolatot az üzenet küldőjével. Az e-mail címnek nem kell szükségszerűen személyes adatot, pl. a küldő nevét tartalmaznia, így az üzenet küldője szabadon dönthet arról, hogy kíván-e a személyére utaló bármilyen információt közölni az Adatkezelővel.
Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének? 
Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.
Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Kik a személyes adatok címzettjei? 
Személyes adataihoz, mint címzettek azon dolgozói férhetnek hozzá, akik az Ön számára direktmarketing tevékenységgel összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat közlik a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval.
Meddig tart a személyes adatai kezelése? 
A személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a direktmarketing szolgáltatás megszüntetéséig tart.
5. ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelő az 4. pontban körülírt személyes adatokat a
  • Deninet Kft.
Tevékenység: tárhely- és szerverszolgáltatás.
Továbbított adatok köre: Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása,
 
  • A https://www.bonusz-plasztikaisebeszet.hu/ webanalitikai adatainak független mérését külső szolgáltatóként a     Google Analytics végzi. A Google Analytics naplózza a megnyitott dokumentumokat és a funkciók használatát. A mérési adatok kezeléséről a Google Analytics a https://policies.google.com/?hl=hu címen ad részletes felvilágosítást.

6. ADATFELDOGOZÓK


Elit Forma Kft.


A https://www.bonusz-plasztikaisebeszet.hu/weboldalon keresztül biztosítjuk a kapcsolatfelvételt személyes megkereséshez, ajánlatkérés lehetőségét, mely során a további kapcsolattartáshoz, az ajánlat megküldéséhez szükséges megadnia a nevét, telefonszámát és email címét.
Tevékenység: megrendelés teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás, megrendelés kiszolgálása, megrendeléssel kapcsolatos visszaigazoló üzenetek, hírlevelek, promóciók, e-DM küldése, személyre szabott szolgáltatások nyújtása.
Továbbított adatok köre: Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása a https://www.bonusz-plasztikaisebeszet.hu/hírlevelek feliratkozásával kapcsolatosan.

6. HOZZÁFÉRÉS A SZEMÉLYES ADATOKHOZ
Az Adatkezelő részéről az 4. pontban hivatkozott személyes adatokhoz, az Adatkezelő ügyvezetője fér hozzá.
7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az ElitForma KFt. a személyes adatokat emelt szintű biztonsággal ellátott, magyarországi szervereken tárolja. Tájékoztatása szerint gondoskodik a legkorszerűbb hardver és szoftver környezetről és megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek garantálják az adatbiztonsági követelmények érvényre jutását.
8. AZ ÉRINTETT JOGAI
A jogok gyakorlása
Az alábbiakban felsorolt érintetti jogok gyakorlását az Adatkezelő fenti elérhetőségei valamelyikére küldött levéllel vagy e-mail üzenettel lehet kezdeményezni. Az Adatkezelő a kérelem alapján hozott intézkedéséről a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhez vételétől számított egy hónapon belül – amennyiben lehetséges és az érintett másképp nem kéri, elektronikus úton – tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem intézkedik az érintett kérelme nyomán, a fenti határidőn belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, illetve arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelem benyújtása esetén az Adatkezelő észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Hozzáférés
Az érintett a fenti elérhetőségekre küldött levélben vagy e-mail üzenetben kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, ennek keretében pedig azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy az érintett
  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
 
  • kinek, mikor, milyen alapon és az érintett mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, illetve kinek továbbította a személyes adatait.
Az érintett ilyen tartalmú kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát géppel olvasható, széles körben használt elektronikus formátumban, ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthat fel.

Helyesbítés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül pontosítsa a helytelen adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törlés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig – a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt eseteket ide nem értve – köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását levél vagy e-mail küldésével lehet kifejezni.
c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
d) a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A fenti feltételek fennállása esetén az Adatkezelő az adatokat véglegesen, visszaállíthatatlanul törli.

Hordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az adatkezelők közötti közvetlen továbbítást.

Az adatkezelés korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok

törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9. JOGORVOSLAT

Az Elit Forma Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatban az érintett panasszal fordulhat az
a felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefonszám: +36 1 391 1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Az érintett továbbá a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet megindítani.

10. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztató tartalmát bármikor megváltoztassa. A megváltozott Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő honlapján való közzététel időpontjától hatályos.

Hírek, újdonságok

Elit Forma Kft.

Időpontkérés
x Kérje ingyenes konzultációnkat most június 26-ig!